terms and conditions 


Naam: Milou Broersen Ceramics and Design
Vestigings- en bezoekadres: Doctor jan van Breemenstraat 1A
Telefoonnummer: 0652012804
Bereikbaar: werkdagen van 9:00 tot 18:00
E-mailadres: miloubroersen@gmail.com
KvK-nummer: 66399556
Btw-identificatienummer: NL216131017B01


Artikel 1 - Het product

Doordat het keramiek handmatig wordt geproduceerd heeft deze gebruiksbeperkingen. Het keramiek kan niet in de oven en magnetron en kan tevens niet tegen thermische shock, waarbij dus uitgekeken dienst te worden met temperatuurswisselingen zoals heet water. Bijtende schoonmaakmiddelen kunnen beter worden vermeden. Voorzichtig opstapelen helpt voorkomen dat er snel krassen in het glazuur ontstaan en verminderd de kans op het chippen van het keramiek.
 

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Milou Broersen Ceramics and Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Milou Broersen Ceramics and Design daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Milou Broersen Ceramics and Design

 

Artikel 3 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Milou bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Milou retourneren, conform de door Milou verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Milou Broersen Ceramics and Design dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 4 - Schade bij ontvangst

 1. Indien de consument de bestelling beschadigd ontvangt, dan dient de consument direct een foto te maken van de beschadigde bestelling en verpakking, deze in zijn geheel en in de originele verpakking te bewaren en contact op te nemen met Milou Broersen Ceramics and Design.
 2. Milou Broersen Ceramics and Design zal in overleg met de consument een nieuw product opsturen, tenzij dit niet mogelijk is, dan zal er een vergoeding van de aankoopprijs plaatsvinden.
 3. Milou Broersen Ceramics and Design is niet gehouden tot vergoeding indien de consument niet volgens de eisen van artikel 4.1 kan aantonen dat er een beschadiging aan de bestelling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 6 - Conformiteit Garantie, en beperking van aansprakelijkheid

 1. Milou Broersen Ceramics and Design staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Milou Broersen Ceramics and Design verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Milou Broersen Ceramics and Design kan doen gelden.
 3. De aansprakelijkheid van Milou Broersen Ceramics and Design voor gevolgschade aan andere zaken. Door het geleverde product en/of door breuk of scheuren van het geleverde product, bijvoorbeeld als gevolg van krassen, lekkage of waterschade is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Milou Broersen Ceramics and Design voor schade is beperkt tot de door de consument te betalen prijs. Aansprakelijkheid van Milou Broersen Ceramics and Design boven dit bedrag is uitgesloten.
   

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Milou Broersen Ceramics and Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Bestellingen via de webshop zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen verzenden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Voor bestellingen die niet via de webshop lopen dient altijd eerst een offerte aangevraagd te worden. Nadat de opdracht is verstrekt is de gemiddelde levertijd 4-6 weken, tenzij andere overeengekomen.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Milou Broersen Ceramics and Design het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Milou Broersen Ceramics and Design zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Milou Broersen Ceramics and Design.

   

Artikel 8- Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Milou Broersen Ceramics and Design, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Milou Broersen Ceramics and Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MBCD binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9 – Privacy en Cookiebeleid

Milou Broersen Ceramics and Design houdt zich aan de wettelijk richtlijnen voor privacy en cookiebeleid en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de consument.

Artikel 10 – Geldend recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Over-rides */ #frontarticles{width:590px}